אמר ישראל אני דמהימן [האומר "ישראל אני" - נאמן]. (רבנו תם, תלמוד בבלי, יבמות מ"ז ע"א, תוספות, ד"ה במוחזק)